Aplikacija za jedinice lokalne samouprave

Aplikacija za JLS omogućuje prijavu, izmjenu ili pretraživanje projekata i aktivnosti koje provode općine i gradovi odnosno davatelji javne usluge, a koji su posebno usmjereni na sprečavanje nastanka komunalnog otpada (na primjer izobrazno-informativne aktivnosti), njegovu ponovnu uporabu ili odvojeno sakupljanje.

Za prijavu novog projekta / aktivnosti odaberite opciju Prijava nove aktivnosti / projekta (gumb).

Za izmjenu podataka u obrascu projekta/aktivnosti potrebno je otvoriti obrazac i odabrati opciju Izmjena podataka (gumb).

Prikupljene podataka pogledajte u rubrici Pretraživanje i/ili u grafičkim prikazima odabranih podataka.

Popis jedinica lokalne samouprave s prijavljenim projektima/aktivnostima
Klikom na zapis u tablici otvara se popis svi prijavljenih projekata/aktivnosti za odabranu jedinicu lokalne samouprave